Tilmeldingsbetingelser

For english see below.

For deltagelse ved dette arrangement, er vi forpligtet til at få dit tilsagn i henhold til Persondataloven. Nordic Event A/S er arrangør af dette event.

 

1.0 Ved godkendelse af GDPR gives ret til visning af navn, efternavn og afdeling i deltagerlisten  

1.1 Arrangøren af arrangementet er Nordic Event A/S, Kirsten Walthers Vej 8, 2100 Valby (herefter kaldet ”arrangøren”).

1.2 Aftale om tilmelding foretages mellem dig og ”arrangøren”

1.3 Tilmeldingsløsning er sat op til arrangementet og er kun til brug ved dette arrangement.

1.4 Betingelserne skal ved din tilmelding være læst, og accepteret ved særskilt afkrydsning.

 

2.0 Persondatapolitik

2.1 Ved tilmelding bliver de af dig indtastede oplysninger overført og gemt i ”arrangørens” interne IT system. ”Arrangøren” er dataansvarlig og databehandler.

2.2 Oplysninger anvendes udelukkende til ekspedition af tilmeldingen samt kommunikation vedrørende det tilmeldte arrangement og gemmes efterfølgende for at kunne fremfinde tilmeldinger, såfremt der sker afbestilling, ændringer eller aflysning.

2.3 ”Arrangøren” videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand. Som undtagelse hertil er tredjemand, der benytter data på ”Arrangørens” ordre, som fx en konference app-leverandør, cater, arbejders giver samt hvis du specifikt ved særskilt afkrydsning har accepteret at oplysningerne bruges til fx udsendelse af nyhedsbrev fx via nyhedsbrevsystem. ”Arrangøren” kan desuden videregive en deltagerliste til de øvrige tilmeldte deltagere af arrangementet.

2.4 Oplysningerne opbevares i op til 3 måneder efter arrangementet har været afholdt, jfr. Gældende lovgivning.

2.5 Oplysningerne opbevares ikke krypteret.

2.6 Som registreret har du altid mulighed for indsigt og ligeledes at gøre indsigelse mod en registrering i henhold til Persondataloven.

Persondataloven giver dig som registreret følgende rettigheder:

- Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§§ 28 & 29), som opfyldt ved nærværende

- Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles elektronisk (§ 31)

- Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§35)

- Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37)

 

Du kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk herunder ved direkte henvendelse til Datatilsynet.

Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til:

Datatilsynet, Borgergade 28,5

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

Fax: 33 19 32 18

Mail: dt@datatilsynet.dk

 

2.7 Der kan evt. blive anvendt cookies på hjemmesiden til ”arrangør” med det formål at kunne genfinde oplysninger om tilmeldinger.

 

Kontaktinformationer til ”Arrangør”

Nordic Event A/S

Kirsten Walthers Vej 8

2100 Valby

Tlf: 3638 0300

-----------------------------------------------------------------------------------

Registration Terms
For participation in this event, we are obliged to get your commitment under the Personal Data Act. Nordic Event A / S is the organizer of this event.

 

1.0 By accepting our rules of GDPR you automatically give your consent to adding your name, last name and department to the participants’ list.

1.1 The organizer of the event is Nordic Event A / S, Kirsten Walthers Vej 8, 2100 Valby (hereafter called "the organizer").

1.2 Agreement on registration is made between you and the "organizer"

1.3 The registration solution is set up for the event and is only for use at this event.

1.4 When registering, the conditions must be read and accepted by separate check.

 

2.0 Privacy policy

2.1 Upon registration, the information entered by you is transferred and stored in the "organizer's" internal IT system. The "organizer" is the data controller and data processor.

2.2 Information is used solely for handling the registration and communication regarding the registered event and is subsequently stored in order to be able to find registrations if cancellation, changes or cancellation occurs.

2.3 "The Promoter" does not pass on the registered personal data to third parties. By way of exception, a third party who uses data on the "Organizer's" order, such as a conference app provider, cater, worker's donor, and if you specifically, by separate tick-off, have accepted that the information is used for, for example, sending a newsletter, for example via a newsletter system. The "organizer" can also pass on a participant list to the other registered participants of the event.

2.4 The information is stored for up to 3 months after the event has been held, cf. Current legislation.

2.5 The information is not stored encrypted.

2.6 As a registered person, you always have the opportunity to gain insight and also to object to a registration under the Personal Data Act.

The Personal Data Act gives you, as registered, the following rights:

- The right to be informed about the collection / processing of information for use in electronic data processing (sections 28 & 29), as fulfilled by this

- Right to request access to information processed electronically (§ 31)

- Right to object to the information being processed electronically (§35)

- Right to demand the rectification, deletion or blocking of information that is incorrect, misleading or similarly treated in breach of law (Section 37)

 

You can read more about the Personal Data Act at www.datatilsynet.dk below by direct contact with the Data Inspectorate.

You can complain about the processing of your personal information to:

The Data Inspectorate, Borgergade 28.5

1300 Copenhagen K

Tel: 33 19 32 00

Fax: 33 19 32 18

Mail: dt@datatilsynet.dk

 

2.7 It may be possible. cookies will be used on the website to "organizer" with the purpose of being able to retrieve information about registrations.

 

Contact information for "Organizer"

Nordic Event A / S

Kirsten Walthers Vej 8

2100 Valby

Tel: 3638 0300